Wat is een onderpandhypotheek - definitie van een onderpandhypotheek (2023)

In Canada is deonderpand hypotheekis een specifiek type lening dat u al dan niet aan uw aankoop van onroerend goed wilt koppelen. Zoals bij elke financiële optie heeft ook deze voor- en nadelen die u in overweging wilt nemen voordat u een beslissing neemt.

Definitie van onderpandhypotheek

Duswat is een onderpandhypotheek versus hypotheek? Laten we eerst eens kijken naar dedefinitie van een conventionele hypotheek. Wanneer u het papierwerk voor een conventionele hypotheek op uw onroerend goed ondertekent, kent u de periodieke betalingen, uw rentepercentage, de aflossingsperiode en de datum waarop uw hypotheek moet worden verlengd. U weet ook wanneer de hypotheek volledig zal worden afbetaald, als de rente bij verlengingen niet verandert. Als u bijvoorbeeld een huis koopt voor $440.000, en u gaat naar de bank en krijgt een conventionele hypotheek van $352.000 (wat betekent dat u 20 procent aflegt, of $88.000), met een lening met een vaste rente van vijf jaar van 4,00 procent, op een afschrijvingsbasis van 25 jaar, dan zou u een maandelijkse hypotheekbetaling hebben van € 1.841,08. Als u al uw betalingen op tijd doet, kunt u na vijf jaar verlengen. Op dat moment bent u onderworpen aan de marktrente, wat betekent dat uw betaling omhoog kan gaan. Op dit punt kunt u uw lening overdragen aan andere kredietverstrekkers, als u daar een betere deal kunt vinden. U heeft ook de mogelijkheid om indien nodig een hypotheeklening af te sluiten.

Een onderpandhypotheek is minder formeel; in plaats daarvan is het gewoon een promesse die bij uw huis is beveiligd. Er zijn veel kredietverstrekkers die naar u toe komen met de kans om uw hypotheek te registreren voor maximaal 125% van de waarde van het onroerend goed. In het vorige voorbeeld konden ze die onderpandhypotheek registreren voor $ 550.000 ($ 440.000 x 1,25). U krijgt echter nog steeds slechts $ 352.000. U heeft de mogelijkheid om terug te gaan naar de kredietverstrekker en zoveel als dat geregistreerde limiet af te sluiten (ervan uitgaande dat de kredietverstrekker het goedkeurt) zonder dat u een tweede hypotheek hoeft aan te vragen. Hierdoor krijgt u gemakkelijker toegang tot uw overwaarde of tot aanvullende financiering.

Er zijn echter ook enkele nadelen verbonden aan een onderpandhypotheek. Allereerst kunt u een onderpandhypotheek aan het einde van de looptijd niet overdragen aan een andere kredietverstrekker. Als u wilt overstappen naar een andere kredietverstrekker, moet u die onderpandhypotheek aflossen en de kosten voor de nieuwe hypotheekregistratie betalen. Dit ontneemt u als consument het recht om tijdens de verlengingsperiode rond te kijken en op zoek te gaan naar een betere rente.

Bovendien voorziet de Canadese wet in een “compensatie”-tactiek met uw lening. Als u in gebreke bent gebleven met een creditcard of een andere lening die ook is uitgegeven door de kredietverstrekker die u de onderpandlening heeft verstrekt, kan die kredietverstrekker uw saldo op uw onderpandhypotheek verhogen om die schuld zonder uw toestemming af te betalen.

Tenslotte, als u uw schuld dichter bij het geregistreerde bedrag wilt brengen om andere schulden te consolideren, uw huis te renoveren of voor andere doeleinden, en deze kredietverstrekker laat u dat niet toe, dan kunt u niet naar een andere kredietverstrekker gaan om kijk eens naar een hypotheeklening. Bij een onderpandhypotheek neemt het registratieproces al uw vermogen in beslag totdat de lening afloopt.

Daarom is het belangrijk om te weten of de lening die u wordt aangeboden een conventionele hypotheek of een onderpandhypotheek is. Als u op zoek bent naar een combinatielening waarbij een deel van de financiering uit een kredietlijn bestaat, beschouwen alle grote banken dit als onderpandkosten.

Waarom zou u dan een onderpandlening afsluiten? Als u denkt dat u uw lening moet aanvullen en u geen herfinancieringskosten wilt betalen, dan zijn ze zinvol. Als u echter niet van plan bent dit te doen en u via een traditionele kredietverstrekker gaat, zorg er dan voor dat u nagaat of de lening die op tafel ligt conventioneel of onderpand is. TD Waterhouse kreeg te maken met negatieve pers uit een onderzoeksrapport van CBC, toen bleek dat TD pas op de datum van ondertekening uitlegde dat zijn hypotheken onderpand vormden, waarna het kiezen van een andere kredietverstrekker geen optie meer is.

Onderpandhypotheek versus conventionele hypotheek

Wat is een onderpandhypotheekversus hypotheek?Onderpand hypotheek op onroerend goedeen beetje anders werken. Hoewel een conventionele hypotheek kan beginnen met een hoofdsom van €100.000, doet u slechts één maandelijkse betaling op basis van die initiële hoofdsom en uw rentetarief. Met een onderpandhypotheek kunt u die €100.000 op een aantal manieren splitsen, zoals het opsplitsen in meerdere leningen, het openen van een kredietlijn en zelfs het hebben van een creditcard om mee te nemen, en al deze producten zijn gebaseerd op uw huis. als onderpand. Veel banken bieden deze aan tegen een lagere rente met hogere kredietlimieten. Geen wonder natuurlijk, want banken houden ervan om dit soort invloed op hun kredietnemers te hebben.

Voor degenen die de verschillen tussen een conventionele hypotheek en een onderpandhypotheek overwegen, is het begrijpen van de verschillende voorwaarden een belangrijk onderdeel van het verkrijgen van de juiste lening voor uw woningaankoop. Hoewel hypotheken met onderpand iets meer flexibiliteit bieden als het gaat om het verkrijgen van liquiditeit uit uw huis, kunt u, wanneer u het einde van uw hypotheekcontract bereikt en het tijd is om opnieuw af te sluiten, uiteindelijk gedwongen worden uw huis te verkopen. Dit betekent niet dat een onderpandhypotheek niet geschikt voor u is, maar het is wel belangrijk om te weten waar u aan toe bent als u dit type overeenkomst tekent.

Bij een conventionele hypotheek heeft u één lening bij een bank of andere kredietverstrekker en betaalt u maandelijks af op die lening. Aan het einde van de looptijd, als het niet is afbetaald, verlengt u eenvoudigweg het contract bij uw bestaande bank, of zoekt u een andere kredietverstrekker om het over te nemen. Voor de kredietnemer zijn er geen kosten verbonden aan het overstappen naar een andere kredietverstrekker. Op de conventionele hypotheek is al een aflossing van toepassing, met registratie op de eigendomstitel, dus een nieuwe kredietverstrekker zou gewoon de bestaande aflossing en het saldo van de vorige lening overnemen.

Voor- en nadelen van onderpandhypotheken

Het risico ontstaat wanneer het tijd is dat een hypotheekcontract afloopt. Bij de conventionele hypotheek kunt u uw lening kosteloos oversluiten naar een andere kredietverstrekker. Bij een onderpandhypotheek moet u echter een advocaat betalen om die eerste hypotheek af te lossen en de nieuwe te registreren, wat uiteindelijk maar liefst $ 1.000 kan kosten. U moet ook alle kredietlijnen of creditcards die u open had staan ​​als gevolg van de waarde van uw huis, afbetalen voordat u kunt overstappen naar de nieuwe hypotheek.

Dit is helaas niet waar het slechte nieuws eindigt. Technisch gezien wordt het wijzigen van een onderpandhypotheek volgens de Canadese richtlijnen beschouwd als een herfinanciering van uw woninglening, en u kunt niet voor meer dan 80 procent van de waarde van het onroerend goed herfinancieren. Dus als u meer dan 80 procent van de waarde van uw eigendom verschuldigd bent, kunt u bij uw geldverstrekker blijven hangen totdat u uw hoofdsom heeft afbetaald of totdat de waarde van uw huis stijgt. Veel kredietverstrekkers verkopen onderpandhypotheken als een manier om zaken te behouden, want zelfs als u bereid bent de advocaatkosten te betalen, kunt u, als u voldoende schulden heeft aan uw huis, misschien helemaal niet eens overstappen naar de andere kredietverstrekker. , vanwege de geldende 'lening-to-value'-limieten. Omdat sommige banken nieuwe kredietverstrekkers niet op de hoogte hebben gesteld van deze beperkingen voordat ze hen ertoe hebben aangezet onderpandhypotheekovereenkomsten te ondertekenen, zijn deze hypotheken voor te veel huiseigenaren een stiekeme valkuil geworden.

Bij Amansad Financial is ons standpunt dat een huiseigenaar nooit al zijn eieren voor de lange termijn in één mand mag stoppen. Door uw financiële instelling dit toe te staanuw hypotheek onderpand geven, je geeft ze in wezen controle over de toekomst en kan meer verdriet dan gemak veroorzaken. Hoewel we connecties hebben met kredietverstrekkers die onderpandhypotheken verstrekken, dringen we er bij onze klanten op aan om hun schulden te diversifiëren. Als u een creditcard heeft, zorg er dan voor dat deze niet bij dezelfde kredietverstrekker is die uw hypotheek heeft verstrekt. U wilt niet met een hoog tarief blijven zitten als het tijd is om uw hypotheek te verlengen, simpelweg omdat u aan uw onderpandhypotheekovereenkomst vastzit. Als u het moeilijk vindt om een ​​grote deuk in uw hoofdsom te maken, overweeg dan een conventionele hypotheek.

Als u vragen heeft over uw eigen lopende lening, kan Amansad Financial u in contact brengen met een aantal bronnen die u zullen helpen een weloverwogen beslissing te nemen. Bel vandaag nog één van onze specialisten!

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated: 09/28/2023

Views: 6393

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.