Tot hoeveel zullen de huizenprijzen stijgen tegen 2024 (2023)

Vastgoed

Tot hoeveel zullen de huizenprijzen stijgen tegen 2024 (1)

Naarmate de woningmarkt verschuift en evolueert, houden huiseigenaren en potentiële kopers de toekomst en wat deze in petto heeft met betrekking tot de huizenprijzen in de gaten. Als je op de markt bent, heb je misschien een gebrek aan aanbiedingen gezien en vroeg je je af wanneer de woningvoorraad zal toenemen. En hoeveel zullen de huizenprijzen de komende jaren stijgen? Er is maar één zekerheid tussen deze vragen: ons vastgoedlandschap is het afgelopen jaar ingrijpend veranderd.

Met rentetarieven die sinds 2008 niet meer zijn gezien, wachten steeds meer mensen aan de zijlijn tot de tarieven zich stabiliseren of terugvallen naar de tarieven uit het pandemietijdperk. Hoewel het onmogelijk is om te voorspellen wat er van jaar tot jaar zal gebeuren, zal dit bericht waardevol inzicht geven in wat experts voorspellen voor onze vastgoedmarkt in de komende jaren.

Belangrijkste leerpunten

  • CREA voorspelt dat de huizenverkopen en -prijzen in 2023 zullen dalen, met een herstel in 2024.
  • CMHC voorspelt ook een daling van de huizenprijzen en een gebrek aan aanbod in heel 2023, met herstel in 2024 en 2025.
  • Het huidige verbod op buitenlandse kopers loopt af in 2025, wat de concurrentie op de markt en de prijsstijging zou kunnen stimuleren als het tekort aan woningen aanhoudt.

Prijsvoorspellingen van de Canadian Real Estate Association (CREA) voor 2023 en 2024

De Canadian Real Estate Association (CREA) heeft haar bijgewerktdriemaandelijkse prognosevoor de activiteit en prijzen van huizenverkopen, waarbij wordt voorspeld dat de verkoop in 2023 met 1,1% zal dalen in vergelijking met 2022. Ondertussen wordt voorspeld dat de huizenprijzen voor 2023 jaarlijks met 4,8% zullen dalen. Nu er bijna een jaar is verstreken zonder grote dalingen, lijkt de aanpassing aan de verkopen door stijgende rentes achter ons te liggen. Kopers zullen naar verwachting langzaam terugkeren naar de woningmarkt na te hebben gewacht tot de hypotheekrente en de prijzen zich stabiliseren.

Voor 2024 wordt voorspeld dat de huizenverkopen met 13,9% zullen stijgen naarmate de woningmarkt groeit en blijft herstellen. Ook wordt voorspeld dat de prijzen met ongeveer 4,7% zullen herstellen. De cijfers in deze prognose kunnen echter dramatisch veranderen naarmate het woningaanbod in Canada verslechtert - het aantal nieuwe woningen bevindt zich momenteel op het dieptepunt in 20 jaar. Bovendien kan een recessie in 2023 die ernstiger uitvalt dan verwacht, leiden tot langdurige verschuivingen op de huizenmarkt.

Hoe lagere prijzen in 2023 kunnen leiden tot hogere prijzen in 2024

Aangezien de Canadese vastgoedmarkt blijft verschuiven en evolueren, kunnen lagere huizenprijzen nu leiden tot hogere prijzen in 2024. Hoewel dit contra-intuïtief lijkt, is de redenering geworteld in verschillende factoren. Ten eerste hebben veel jonge Canadezen moeite om huizen te betalen in de huidige markt, wat leidt tot een toename van de vraag naar betaalbare woningen. Als deze kopers op dit moment de markt niet kunnen betreden, kunnen ze dit in de toekomst graag willen doen wanneer de tarieven lager zijn, wat de prijzen opdrijft naarmate de concurrentie heviger wordt.

Bovendien heeft een lager aanbod op de woningmarkt de potentie om de prijzen in 2024 veel hoger op te drijven, aangezien de bouw van nieuwe huizen vastloopt of helemaal wordt gesloopt, en bestaande huiseigenaren hun huizen blijven behouden in afwachting van meer zekerheid op de markt. Hoewel alleen de tijd zal leren wat de toekomst in petto heeft voor de Canadese vastgoedmarkt, is het duidelijk dat potentiële kopers en verkopers deze situatie nauwlettend in de gaten moeten houden om het beste moment om te kopen te vinden.

Factoren die van invloed zijn op de huizenprijzen in Canada

Er zijn een paar belangrijke economische drijfveren om te begrijpen wat de huizenprijzen beïnvloedt. Door deze factoren te begrijpen, kunnen kopers en verkopers beter navigeren op de complexe Canadese vastgoedmarkt.

1. Inflatie en beleid van de Bank of Canada

Als de werkloosheid laag is en de economie groeit, zijn mensen eerder geneigd een huis te kopen, waardoor de vraag en de prijzen stijgen. Overheidsbeleid zoals fiscale prikkels en renteaanpassingen kunnen ook van invloed zijn op de huizenprijzen. Incentives zoals de eerste keerwoningkopersplan (HBP)kan mensen aanmoedigen om de woningmarkt te betreden, wat de vraag stimuleert. Ondertussen anti-flipping belastingen en deverbod op buitenlandse kopersvermindert de vraag.

Rentetarieven zijn een andere factor die de woningmarkt sterk beïnvloedt. Toen de rentetarieven lager waren, was lenen betaalbaarder en opende het de deuren voor meer mensen om zich te kwalificeren en de huizenmarkt te betreden. Nu we hogere rentes zien, gebeurt het tegenovergestelde. Er is een verminderde vraag omdat velen zich niet kunnen kwalificeren, wat leidt tot minder verkopen en lagere prijzen.

2. Nieuwe inventaris en nieuwbouw

De dynamiek van vraag en aanbod binnen de vastgoedmarkt speelt een grote rol. Als er een beperkt aantal woningen te koop is, zullen de prijzen waarschijnlijk hoger zijn. Verkopers plaatsen hun huizen niet omdat velen zich zorgen maken over de huidige huizenmarkt of de economie. Deze huiseigenaren aarzelen om hun woning op de markt te brengen omdat ze geen geschiktere woning kunnen vinden of de vraagprijs kunnen krijgen die ze willen voor hun huidige woning. Deze huiseigenaren wachten misschien liever op betere marktomstandigheden.

Nieuwbouw beïnvloedt ook de huizenprijzen door verschillende factoren. Door de stijgende kosten van bouwmaterialen en het tekort aan arbeidskrachten worden er minder nieuwbouwprojecten opgeleverd. Dit gebrek aan nieuwe woningen die worden voltooid, zorgt voor lage voorraadniveaus, wat betekent dat er nu minder nieuwbouwwoningen beschikbaar zijn voor kopers. Met minder huizen om uit te kiezen, is de kans groter dat kopers in biedingsoorlogen terechtkomen met andere kopers die de prijzen opdrijven.

3. Huizenprijzen in de buurt en marktschommelingen

Locatie is een andere belangrijke factor, met woningen in gewilde buurten of dicht bij wenselijke voorzieningen (zoals scholen, winkelcentra en openbaar vervoer) die hogere prijzen opleveren. Dit kan worden toegeschreven aanbod huur theorie- waar de prijzen hoger zijn in stadscentra en veel lager naarmate u verder van de binnenstad komt.

Onlangs veranderde dit patroon toen tijdens de pandemie veel mensen op afstand konden werken en meer woonruimte wilden omdat ze meer tijd thuis doorbrachten. Deze huizenkopers ruilden gemak in voor grotere huizen, grotere tuinen en wonen in voorsteden of kleine steden. Deze prijsverschuiving in onroerend goed in grote stedelijke centra zorgde voor een dramatische prijsdaling, terwijl de prijzen in de buitenwijken en kleinere steden rondom deze stedelijke gebieden hoger werden opgedreven, waardoor de prijskloof kleiner werd.

Zoek een beter tarief en we matchen het, verslaan het ofgeef je $ 500*.

Beveilig uw tarief

*Voorwaarden zijn van toepassing

Met nesto is het stressvrij

Tot hoeveel zullen de huizenprijzen stijgen tegen 2024 (2)

Hoe huizenprijzen en marktinzichten te voorspellen om in de gaten te houden

Het voorspellen van huizenprijzen kan een uitdaging zijn, maar het begrijpen van de huidige markttrends en het onderzoeken van economische veranderingen kan waardevol inzicht en begeleiding bieden. Deze kunnen werkloosheidscijfers, inflatie en zelfs bevolkingsgroei omvatten. Een andere factor waarmee rekening moet worden gehouden, is de locatie, aangezien de prijzen in heel Canada sterk variëren. Dit is wat een paar experts voorspellen dat er de komende jaren zal gebeuren met de woningmarktvoorspelling.

Woningmarktprijsvoorspellingen voor 2023

De Canadian Mortgage and Housing Corporation (CMHC)Vooruitzichten woningmarktvoor het voorjaar van 2023 voorspelt dat de daling van de huizenprijzen en het gebrek aan aanbod gedurende 2023 zullen aanhouden. Hogere rentetarieven maken het eigenwoningbezit minder betaalbaar, terwijl de aanbodbeperkingen verergeren, waardoor er minder opties overblijven voor potentiële kopers. De prijsdaling die we tot nu toe hebben gezien, zal naar verwachting tegen het einde van het vierde kwartaal van 2023 zijn afgerond.

Woningmarktprijsvoorspellingen voor 2024

CMHC Senior Economist Gustavo Durango voorspelt in het basisscenario dat een mogelijk bescheiden recessie in 2023 zal worden gevolgd door een herstelperiode in 2024. In combinatie met hogere immigratie zal dit economisch herstel de vraag naar woningen aanwakkeren, maar er zullen nog steeds uitdagingen zijn rond betaalbaarheid en gebrek van aanbod.

In een alternatief scenario zijn overwegingen gemaakt om rekening te houden met wat er kan gebeuren als een langere periode van hoge inflatie en hogere rentetarieven aanhoudt. In dat geval kunnen huishoudens te maken krijgen met verdere renteverhogingen en hogere schulden. Dit zou kunnen leiden tot een zwakkere groei in 2024 dan verwacht in het basisscenario.

Woningmarktprijsvoorspellingen voor 2025

Net als bij de voorspellingen voor 2024, zullen hogere immigratie en aanhoudend economisch herstel de vraag in 2025 aanwakkeren, hoewel er nog steeds zorgen zijn over de betaalbaarheid en het gebrek aan aanbod.

Het is belangrijk op te merken dat het verbod op buitenlandse kopers dat momenteel de aankoop van woningen verbiedt door mensen die geen Canadees staatsburger of permanent ingezetene zijn, in 2025 zal eindigen. in 2025.

Laatste gedachten

De woningmarkt kan complex en lastig te navigeren zijn en heeft de afgelopen jaren veel ups en downs gekend. Huiseigenaren en potentiële huizenkopers moeten de woningtrends en factoren die van invloed zijn op de vraag en prijzen nauwlettend volgen bij het beoordelen van hun opties. Over het algemeen is het nu ongetwijfeld een interessante tijd voor onroerend goed, waarbij alleen de tijd ons kan vertellen wat ons te wachten staat.

klaar om te beginnen?

In een paar klikken ziet u onze actuele tarieven. Vraag dan binnen enkele minuten online uw hypotheek aan!

Bekijk onze tarieven!
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated: 06/25/2023

Views: 5231

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.