KEAM 2023 Antwoordsleutel | Download KEAM Answers PDF - Brilliant Pala (2023)

Paper 1 antwoord sleutel downloaden

Paper 2 antwoord sleutel downloaden

Onze YouTube-video leeft

KEAM 2023: ANTWOORDSLEUTEL

De Commissioner for Entrance Examination (CEE) zal het KEAM 2023-examen afnemen op 17 mei 2023. Volgens de schatting zullen vandaag 1,23 lakh-kandidaten het Kerala Engineering-Pharmacy Entrance Exam bijwonen. Op basis van de score voor het KEAM-examen worden kandidaten toegelaten tot de verschillende technische en apotheekinstellingen in Kerala. De toegangskaart is op 4 mei gepubliceerd en de kandidaten kunnen met behulp van hun aanvraagnummer en wachtwoord de toegangskaart downloaden van de officiële website. Het examen wordt afgenomen in twee sessies. Paper 1, bestaande uit vragen uit de natuurkunde en scheikunde, staat gepland van 10.00 tot 12.30 uur en Paper 2 van 14.30 uur tot 12.30 uur. tot 17.00 uur, bestaat uit vragen uit de wiskunde. Kandidaten die een apotheekcursus willen volgen, hoeven alleen de vragen van Paper 1 bij te wonen. Ingenieurskandidaten moeten zowel papier 1- als papier 2-vragen beantwoorden.

EXAMEN BEOORDELINGSSCHEMA

Er zijn 120 objectieve meerkeuzevragen in elk artikel, waarbij elke vraag vijf keuzes heeft. Paper 1 heeft 72 vragen uit de natuurkunde en 48 vragen uit de scheikunde. In paper 2 zijn 120 vragen volledig op wiskunde gebaseerd. Voor elk goed antwoord worden 4 punten toegekend en voor elk fout antwoord wordt 1 punt afgetrokken. Er wordt geen cijfer gegeven of afgetrokken voor een vraag die niet is geprobeerd. Er worden voornamelijk vragen gesteld over de vakken natuurkunde, scheikunde en wiskunde in klas 11 en 12. Details over de syllabus voor het KEAM 2023-examen zijn vrijgegeven op de officiële website. De weging van de cijfers per hoofdstuk van de vakken verschilt elk jaar

AntwoordMerken
Goed antwoord4 Marken
Verkeerd antwoord-1
Totaal aantal vragenElk papier (1,2) 120 vragen
PAPIER 1 – FYSICA/CHEMIETIJD TOEGEWEZENTOTAAL NR. VAN VRAGENTOTALE CIJFERS
150 minuten120480
PAPIER 2- WISKUNDE150 minuten120480
TOTAAL240960

HOE KEAM 2023 OFFICIËLE ANTWOORDSLEUTEL TE DOWNLOADEN

De CEE zal de officiële antwoordsleutel kort na het examen vrijgeven op de officiële website. Met het aanvraagnummer en wachtwoord kunnen kandidaten inloggen op de website en de antwoordsleutel pdf downloaden. Het vrijgeven van de antwoordsleutel is een proces in twee fasen, in de eerste fase, zodra de officiële antwoordsleutel wordt vrijgegeven, kunnen kandidaten de antwoordsleutel aanvechten als ze een discrepantie vinden. De tweede fase biedt de definitieve antwoordsleutel, rekening houdend met alle bezwaren en uitdagingen van de kandidaat. Hieronder de stappen om de antwoordsleutel te downloaden:
1. Bezoek de officiële website – cee.kerala.gov.in
2. Er wordt een directe link naar de antwoordsleutel gegeven, klik erop.
3. Selecteer het vragenformulier.
4. Download de antwoordsleutel om de score te berekenen.

Na het downloaden van de officiële antwoordsleutel kunnen kandidaten op basis van het beoordelingsschema hun score berekenen.

Zodra de officiële antwoordsleutel van KEAM 2023 is vrijgegeven, zullen we u de directe link geven om toegang te krijgen tot de antwoordsleutel.

VragenformulierOfficiële koppeling
Papier 1 - Natuurkunde en scheikunde
Verhandeling 2 - Wiskunde

HOE DE KEAM 2023 ANTWOORDSLEUTEL UIT TE DAGEN

De kandidaten kunnen de officiële antwoordsleutel van KEAM 2023 betwisten zodra deze is vrijgegeven. Opgemerkt moet worden dat de kandidaat de uitdaging vóór de deadline moet doen, elke uitdaging na de deadline wordt niet in aanmerking genomen. Het KEAM-bezwaarvenster zal beschikbaar zijn op de officiële website kort na de officiële release van de antwoordsleutel. Er zijn twee opties: de kandidaat kan een e-mail sturen over het bezwaar, samen met ondersteunende documenten en een vergoeding van Rs.100 per vraag, of de kandidaten kunnen het bezwaar schrijven en per post naar de CEE sturen, samen met ondersteunende documenten en DD van Rs. 100 per vraag. Voor elke uitdaging moet de kandidaat INR 100 per vraag betalen. Het bedrag wordt terugbetaald als de door de kandidaat ingediende betwisting geldig wordt bevonden.

KEAM 2023 VRAGENPAPIER LIVE DISCUSSIE

Kort nadat het KEAM 2023-examen voorbij is, hebben de ervaren en deskundige docenten van Brilliant Study Centre een KEAM 2023 Question Paper live discussiesessie gepland voor de kandidaten. In de livesessie zullen onze docenten een gedetailleerde oplossing en analyse geven voor het vragenformulier. We bieden de kandidaten een platform om hun prestaties te evalueren en een idee te krijgen van de score voor het KEAM 2023-examen. Gelijktijdig met het gesprek kunnen de kandidaten hun twijfels wegnemen bij onze docenten.

KEAM 2023-SCORE BEREKENEN

Zodra het examen voorbij is, zal er een live-discussiesessie zijn waar de deskundige docenten een gedetailleerde oplossing en analyse voor het vragenpapier zullen geven. Dit zou nuttig zijn voor de kandidaten om hun score in te schatten. Niet-officiële antwoordsleutels zullen ook beschikbaar zijn op verschillende websites. Kandidaten kunnen deelnemen aan de live discussie of de onofficiële antwoordsleutel zoeken voor een geschatte berekening.

Maar zodra de officiële antwoordsleutel van KEAM 2023 op de officiële website is vrijgegeven, kunnen kandidaten deze gebruiken om hun score te berekenen. De kandidaten moeten ervoor zorgen dat het vragenformulier en de antwoordsleutel hetzelfde zijn voordat u de score berekent. Voor de evaluatie moet het beoordelingsschema worden gevolgd dat door CEE voor KEAM 2023 is verstrekt. Als er een discrepantie is, kunnen ze binnen de deadline voor de Answer Key Challenge gaan. Voor elke betwiste vraag wordt betaald.

EXAM CENTRUM GEGEVENS

Er zijn 336 examencentra in heel Kerala met het hoogste aantal kandidaten in het examencentrum in Trivandrum en het minste aantal kandidaten in Wayanad. Het examen wordt afgenomen in 14 districten in Kerala, samen met beide centra in Delhi, Mumbai en Dubai. De examencentra zijn toegewezen aan de kandidaten op basis van hun voorkeur die is ingevuld in het aanvraagformulier. In de toelatingskaart zijn details over het examencentrum vermeld. De plaats van het examencentrum en de adresgegevens staan ​​duidelijk vermeld op de toelatingskaart. Kandidaten kunnen het downloaden van de officiële website. Hieronder de naam van de stad en het aantal centra

Trivandrum43 centra
Kollam28 centra
Pathanamthitta12 centra
Alappuzha21 centra
Kottayam24 centra
Idukki7 centra
Ernakulam39 centra
Thrissur40 centra
Palakkad17 centra
Malappuram31 centra
Kozhikode37 centra
Wayanad6 centra
Kannur23 centra
Kasaragod8 centra
Delhi1 centra
Mumbai1 centra
Doubai1 centra

KEAM 2023 BELANGRIJKE DATA

Kandidaten die voor het KEAM 2023-examen verschijnen, moeten grondig zijn op de belangrijke data met betrekking tot het examen. Zodra het examen voorbij is, zal de officiële antwoordsleutel samen met het antwoordblad beschikbaar zijn op de officiële website. Kandidaten kunnen hun antwoordblad vergelijken met de officiële antwoordsleutel om een ​​geschatte score voor het examen te krijgen. Voordat de officiële antwoordsleutel wordt vrijgegeven, hebben studenten ook toegang tot de niet-officiële antwoordsleutels om hun cijfers te beoordelen. Hieronder geven we belangrijke gebeurtenissen en data op het KEAM 2023-examen.

BELANGRIJKE GEBEURTENISSENDATA
KEAM-registratiedatum17 maart tot 10 april
Geef de vrijgavedatum van de kaart toe4 mei
Examen datumDATA
Vrijgeven van toegangskaartAangekondigd worden
Eind resultaatAangekondigd worden

KEAM 2023: STUDENTENRESPONSANALYSE

De commissaris voor toelatingsexamens (CEE) voerde het KEAM 2023-examen uit op 17 mei 2023, met examencentra in heel Kerala. Volgens de reactie van de student wordt de algehele moeilijkheidsgraad van het examen als matig tot moeilijk beschouwd. De ochtendsessie bevatte vragen uit de natuurkunde en scheikunde. De wiskundevragen werden in de middagsessie afgenomen. Twee uur en dertig minuten waren de duur van elke sessie. Het examen wordt afgenomen voor een totaal van 960-markeringen.

Nadat het KEAM 2023-examen voorbij was, hebben we de antwoorden van de studenten verzameld om de moeilijkheidsgraad van het KEAM 2023-examen te evalueren. Alle vragen kwamen uit de aanbevolen syllabus. Het tijdrovende en uitdagende karakter van de vragen maakte het examen echter uitdagend voor de kandidaten. Het KEAM 2023-examen kan voor sommige studenten behoorlijk uitdagend zijn, terwijl anderen het relatief eenvoudig vinden. De CEE maakt elk jaar een van de drie onderwerpen uitdagender. De moeilijkste vragen dit jaar waren natuurkunde en wiskunde.

Het resultaat gaf aan dat natuurkundevragen uitdagender waren dan scheikundevragen. Wat het natuurkundegedeelte betreft, waren de meeste vragen lang en tijdrovend. De scheikundevragen varieerden in moeilijkheidsgraad van gemiddeld tot gemakkelijk, met de nadruk op organische chemie. De wiskundige problemen waren ook lang en uitdagend. De meeste sollicitanten slaagden erin de vragen binnen de gestelde tijd te beantwoorden. De meeste vragen waren moeilijk, ook al kwamen ze uit de verplichte syllabus.

In elk van de 120 vragen in papers 1 en 2 worden vier punten gegeven voor het juiste antwoord, terwijl één punt wordt afgetrokken voor het foute antwoord. Kandidaten die ingenieur willen worden, moeten beide examens afleggen, terwijl apothekerskandidaten alleen paper 1 moeten afleggen. De KEAM 2023-kandidaten kunnen de vraag-en-antwoordsessie op ons YouTube-kanaal bekijken voor een snelle beoordeling van de vragen uit papers 1 en 2. De studenten zullen het nuttig vinden om dit te gebruiken om hun verwachte examenscore in te schatten.

Toen we onze studenten ondervroegen over de waarde van de proefexamens die we maakten, gaven ze aan dat het overgrote deel van de vragen dezelfde was als die van de proefexamens van studiecentrum Brilliant. De modelexamens die we ze gaven, waren erg nuttig voor de test. Het is essentieel om modelvragen en proefexamens te oefenen als je goed wilt presteren op competitieve examens. Brilliant voert regelmatig het proefexamen uit om studenten te helpen bij zelfevaluatie en ontwikkeling. De kwaliteit van onze vragen zal studenten het vertrouwen geven dat ze nodig hebben om de test af te leggen. We doen ons best om vragen te bieden die vergelijkbaar zijn met die in examens. Dit maakt het gemakkelijker om zwakke punten te identificeren en aan te pakken. Door middel van zelfanalyse ontwikkelen de studenten de nodige strategieën om hun voorbereiding te verbeteren. Het zal u ook helpen het examenpatroon te begrijpen en vertrouwd te raken met de vragen die zullen worden gesteld.
Abonneer je op onze YouTube-kanalen om meer te weten te komen over de reactie van de leerling
Brilliant Pala – JEE Main & Adv
Briljante Pala - KEAM

Paper 1 antwoord sleutel downloaden

Paper 2 antwoord sleutel downloaden

Onze YouTube-video leeft

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jamar Nader

Last Updated: 05/06/2023

Views: 5255

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jamar Nader

Birthday: 1995-02-28

Address: Apt. 536 6162 Reichel Greens, Port Zackaryside, CT 22682-9804

Phone: +9958384818317

Job: IT Representative

Hobby: Scrapbooking, Hiking, Hunting, Kite flying, Blacksmithing, Video gaming, Foraging

Introduction: My name is Jamar Nader, I am a fine, shiny, colorful, bright, nice, perfect, curious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.